VacanteDestinatiiHoteluriAsigurariTransport BudapestaAgentie de turismTurism Timisoara
 
Contract Turist Corelia

 

CONTRACT-CADRU
De comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. _____ / _____________

Partile contractante:
Societatea Comerciala Corelia Travel SRL, cu sediul social in Timisoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 87, si punct de lucru in Timisoara, B-dul. Simion Barnutiu, nr. 73, cod unic de inregistrare RO25519756, inregistrata la Registrul Comertului Timisoara sub nr. J35/1022/2009, titulara a licentei de turism nr. 5350/26.05.2009, avand cont lei: RO23 BTRL 0360 1202 S107 74XX, cont euro: RO95 BTRL 0360 4202 S107 74XX, reprezentata prin RISCUTA ALEX-CORNELIU, in calitate de Director General,
denumita in continuare Agentia,
Si
Turistul/Reprezentantul turistului
Domnul/Doamna ___________________________________________________________ domiciliat(a) in______________ _________________________________________________________________________________, posesor/posesoare al/a CI seria ____ nr. ____________, eliberat(a) de Politia _______________________ la data de_________, cu date de contact: telefon fix __________________, telefon mobil ______________________ adresa e-mail __________________________________,
Au convenit la incheierea prezentului contract, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001.

I. Dispozitii generale
1. Pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract a fost organizat de Agentia __________________________________________________________cu sediul in ___________________________________, care garanteaza buna executare a acestuia.
2. Agentia comercializeaza pachetele de servicii turistice in urmatoarele variante:
a) servicii turistice la cererea clientului, care se refera la programele organizate in mod special, ca urmare a solicitarilor turistilor, denumite in continuare
servicii la cerere;
b) servicii turistice preorganizate de agentia de turism si puse la dispozitia clientului prin materiale de prezentare de tipul: cataloage, brosuri, pliante si alte
oferte letrice, denumite in continuare servicii din oferta standard;
c) servicii turistice interne, comercializate pe baza de vouchere de servicii turistice interne sau bilete de odihna si/sau tratament, denumite in continuare
bilete de odihna si/sau tratament. Aceste servicii reprezinta un caz particular al serviciilor turistice din oferta standard.
Prezentul contract detine prevederi comune celor trei variante de servicii turistice, precum si prevederi specifice fiecareia dintre ele.
3. Bonul de comanda, confirmarea de servicii, biletul de odihna si/sau tratament, precum si oferta standard a agentiei de turism expusa in materialele de
prezentare fac parte integranta din prezentul contract. Modelul bonului de comanda este prevazut in anexa la prezentul contract.

II. Aparitia raporturilor contractuale
1. In cazul serviciilor la cerere si al ofertei standard, acest contract se considera incheiat in momentul in care turistul a primit confirmarea scrisa a solicitarii
sale.
2. In cazul biletelor de odihna si/sau tratament, contractul se considera incheiat o data cu plata integrala a pachetului de servicii turistice sau a avansului
convenit.

III. Obiectul contractului
1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a uneia dintre variantele de servicii turistice prevazute la Cap. I, inschimbul platii pretului.
2. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obliga Agentia se afla descrise in materialele de prezentare (cataloage, brosuri, pliante, oferte letrice), in cazul
ofertei standard si a biletelor de odihna si/sau tratament, sau in confirmarea de servicii, in cazul serviciilor la cerere.
3. Orice alte servicii turistice neinscrise in materialele de prezentare sau in confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract si nu atrag
raspunderea Agentiei.

IV. Pretul si modalitatile de plata
1. Pretul contractului este de ________________________________ si cuprinde costul serviciilor efective , comisionul Agentiei si TVA.
2. Avansul este de minim 50% din pretul total, iar plata finala se va face cel mai tarizu cu 21 de zile inaintea inceperii pachetului de servicii turistice. Plata se
poate face in EURO sau LEI,la cursul BNR+2% (comision de risc valutar) din ziua rezervarii. In cazul achitarii initiale doar a unui avans, plata diferentei se va
efectua in aceeiasi moneda.
3. Pretul este publicat in cadrul ofertei standard a Agentiei pentru serviciile din oferta standard si pentru biletele de odihna si/sau tratament sau este inscris
in confirmarea de servicii, in cazul serviciilor la cerere.
4. Pretul contractului poate fi modificat, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor:
a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
b) redeventelor si taxelor aferente serviciilor de ateriare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist;
c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
5. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in nici un caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.
6. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10 %, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia contractul fara nici o
obligatie fata de Agentie., aceasta din urma avand obligatia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente calatoriei turistice platite de acesta, mai
putin comisionul.

V. Drepturile si obligatiile agentiei
1. In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile
inainte de data plecarii.
2. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau agentia de turism
organizatoare constata ca nu le va putea realiza, Agentia este obligata:
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice, cu sau fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice
oferite sa fie de aceeiasi calitate si cantitate;
b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare
transpotul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.
3. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, inclusiv in situatia in care aceste obligatii trebuiau indeplinite de
catre o alta agentie de turism sau de catre alti prestatori de servicii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
b) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza schimbarilor intervenite in traficul aerian, referitoare la
compania aeriana, tipul de avion sau orarul de zbor. Agentia nu raspunde pentru eventualele daune aparute ca urmare a acestor schimbari;
c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora;
d) Agentia de turism revanzatoare are dreptul sa cheme in garantie agentia de turism tour operatoare organizatoare a pachetului de servicii turistice pentru
plata despagubirilor solicitate de turist ca urmare a neexecutarii obligatiilor contractuale din vina exclusiva a organizatorului. In situatia in care neexecutarea
obligatiilor contractuale se datoreaza agentiei de turism organizatoare, Agentia revanzatoare are dreptul sa cheme in garantie agentia de turism
organizatoare pentru plata despagubirilor datorate turistului.
4. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului, in termen de 2 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in
contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acesteia, cele ale
autoritatilor locale care pot ajuta turistul in caz de nevoie; in cazul in care aceste reprezentante sau autoritati locale nu exista, turistul trebuie sa dispuna de
un numar de apel de urgenta sau de orice alta informatie care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
c) pentru calatoriile minorilor neinsositi de parinti, informatii care sa permita stabilirea unui contact cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii
copilului;
d) posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultativa, care sa acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenta, care sa
acopere taxele de repatriere in caz de accidentare ori de boala.

VI. Drepturile si obligatiile turistului
1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate
conditiile prevazute in pachetul de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta Agentia.
Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri
suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
2. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a
sumelor platite, mai putin a comisionului.
3.1. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintari prevazute la cap. VI pct. 1, hotararea sa de a opta
pentru:
a) rezilierea contractului fara plata penalitatiilor; sau
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
3.2. In cazul in care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.
3.3. In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia
cazurilor in care:
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat turistul in scris, in termenul mentionat
in contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut
fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile);
c) anularea s-a facut din vina turistului.
4. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa
despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.
Daca turistul, dupa achitarea si confirmarea serviciilor, solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza
cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.
5. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice, refuza sa se mai intoarca in Romania si
autoritatile din tara respectivfac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
6. In cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia de a respecta programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv: in statiunile
de pe litoral, cazarea se face la ora 18.00 a zilei de intrare si se termina la ora 12.00 a zilei urmatoare celei inscrise pe biletul de odihna si/sau tratament; in
statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face incepand cu ora 12.00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12.00 a zilei urmatoare
celei inscrise pe bilet.
7. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere txa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri
sau returnarea sumelor de la Agentie.
8. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna
si/sau tratament) in vederea acordarii serviciilor turistice, sa pastreze integritatea bunurilor din unitatile de cazare, alimentatie publica, mijloace de
transport, in caz contrat urmand sa suporte contravaloarea pagubelor produse.

VII. Asigurari
Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei cu polita
696048/12.05.09 la Societatea de asigurare RAI cu sediul in Timisoara, Str. Tepes Voda, Nr. 51, Bucuresti, telefon 021-3228814. Facultativ, turistul are
posibilitatea incheierii unui contract de asigurare care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in
caz de accidente, de boala sau deces.

VIII. Renuntari, penalizari, despagubiri
1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, in cazul serviciilor la cerere sau al ofertei
standard, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
a) 20% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
b) 60% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16-30 de zile inainte de data plecarii;
c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la
program.
2. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de
Agentie, prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
3. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca
in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera.
4. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregstrare la Agentia la care a achitat serviciile. In
caz contrar cererea de renuntare nu este luata in considerare.
5. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

IX. Reclamatii
1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are dreptul de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit cu privire la
deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si
prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului etc.)
2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este
solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia
urmand ca in termen de 5 zile calendaristice sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin in conditiile prezentului contract.

X. Dispozitii finale
Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Agentia, Corelia Travel
Reprezentata prin RISCUTA ALEX CORNELIU
Semnatura si stampila
________________________________
Turist/ Reprezentant turist
Numele ______________________________
Prenumele ______________________________
Semnatura______________________________

 Download